DOBRODO?LI


U samom srcu crnogorske obale, izme?u Bara i Budve, nalazi se jedna od najljep?ih uvala ju?nog Jadrana - Buljarica. Gotovo netaknuti dragulj, sa pla?om dugom 2.250 m najraznovrsnije granulacije pijeska, Buljarica zauzima posebno mjesto u strategiji razvoja crnogorskog turizma.

Trenutno Buljaricu mo?emo tretirati kao malo turisti?ko mjesto, idealno za boravak porodi?nih ljudi, gdje je mogu?e prona?i lijep smje?taj,  i u?ivati u lokalnim gastronomskim specijalitetima koje ?e Vam spremiti ljubazno osoblje restorana ¡°Galebov let¡±. Me?utim u jednom se svi sla?u, Buljarica ?e u narednih nekoliko godina prerasti u visokokvalitetnu turisti?ku destinaciju, gdje ?e se razvijati isklju?ivo elitni turizam.
Pored prirodnog bogatstva, Buljarica obiluje I kulturno-istorijskim nasle?em.

Izdvajamo:

Manastir  Gradi?te koji sadr?i konak i tri crkve, podignut na ostacima anti?ke gra?evine. Glavna manastirska crkva posve?ena je Sv. Nikoli, a druge dvije Sv. Savi i Uspenju Bogorodice. Prema predanju, osnovan je u XII vijeku, a u pisanim dokumentima se pominje u 1305. godini, u vrijeme kralja Milutina.

Freske u crkvi Sv. Nikola, nastale 1620. godine, za vrijeme crnogorskog vladike Ruvima, djelo  freskopisca Strahinje iz Budimlja.

Fresku Sv. Nikole, za?titnika hrama, u natprirodnoj veli?ini.

Sv. Prestona ikona u crkvi Sv. Nikola, s predstavom Deizisa (Hrist sa Bogorodicom i Sv. Jovanom) poti?e s kraja XVIII vijeka, a rad je zografa Vasilija Rafailovi?a. U donjem dijelu predstavljeno je ?est stoje?ih figura svetitelja. Me?u njima se nalazi svetiteljski lik Sv. Hristifora sa pse?e-magare?om glavom, ?to je veoma rijetko u sakralnom slikarstvu.

Crkvu Svete Petke koja je bila na granici izme?u Evrope i Turske od 1571.-1878. godine.

Vi?e fotografija >>>